מועצת הצמחים

המועצה מזמינה בזאת הצעות (מכרזים 7-8/2024)

1.   המציעים יוכלו לקבל את מסמכי המכרזים במשרדי המועצה, בדרך העצמאות 40 ביהוד, קומה 6,  
החל מיום א' 07.07.24 בין השעות 09:00 – 15:00, אצל הגב' סופי בבייב טל': 03-9595618.

2.   הצעות יש להגיש בכתב, על גבי טופס ההצעה המצורף למסמכי המכרז, בצירוף מסמכי המכרז
ושאר המסמכים הנדרשים כמפורט במכרז, מבלי לבצע בניסוחם המודפס כל תיקונים, שינויים, 
השמטות ותוספות כלשהן, ולאחר שהמציע ימלא בהם את כל הפרטים הנדרשים ויחתום עליהם במקומות המיועדים לכך. 
הצעות שלא יוגשו בהתאם לאמור במסמכי המכרז, לא יובאו לדיון בפני ועדת המכרזים.

3.   ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה לתיבת המכרזים של המועצה במשרדי המועצה,
לא יאוחר
 מיום ב' 22.07.24 בשעה 12:00. המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את המועד להגשת ההצעות.
הצעה שתוגש לאחר מועד זה לא תתקבל ולא תובא לדיון.

4.   ההצעה תהא נקובה בשקלים חדשים והיא תעמוד בתוקפה ותחייב את המציע ככתבה וכלשונה למשך 90 ימים מיום הגשתה.

5.   שאלות ובקשות הבהרה מצד מציעים תתקבלנה בכתב בלבד, אצל הגב' סופיה בבייב,
במייל haminhal@plants.org.il   זאת, עד ליום 15.07.24.

6.   המועצה אינה מתחייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה שהיא. המועצה תהא רשאית לנהל מו"מ
עם המציעים או מי מהם, לאחר הגשת ההצעות, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

7.   המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז
והיא תודיע על כך בכתב לפני המועד האחרון להגשת הצעות, בדרך שתיקבע על ידה 
 ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
המציעים יערכו את הצעותיהם בהתבסס על התיקונים ו/או 
השינויים, כאמור.

8.   בכל מקרה של סתירה בין נוסח הודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר נוסח מסמכי המכרז.

 

בכבוד רב,

המועצה לייצור צמחים ולשיווקם