מועצת הצמחים

נוהל בחירות ליו"ר שולחן מגדלי הבטטות

1.      מועד הבחירות

א.      מועד הבחירות נקבע ליום שלישי, 31.05.2022 בין השעות 09:00 - 13:00.

ב.      הבחירות הן חשאיות, וכל מגדל בטטות זכאי להשתתף בהן הן כבוחר והן כמועמד לתפקיד.

ג.       ועדת הבחירות תהייה מורכבת משלושה חברים: ראש הועדה הענפית ירקות שישמש כיושב ראש, ראש אגף המנהל במועצה וחשב המועצה.

ד.      הבחירות תתקיימנה במשרדי המועצה בדרך העצמאות 40, יהוד, בקלפי בחדר הישיבות ב קומה 6 ובמשרדי הועדה החקלאית אשכול, מועצה איזורית אשכול . ועדת הקלפי בכל קלפי תהייה מורכבת משלושה חברים, עובדי ענף הירקות במועצה.

2.      הזכות לבחור

א.    מגדל הוא מי שעוסק בייצור בטטות לפחות מאז שנת 2021 ושמו מצוין ברשימת המגדלים המופיעה באתר האינטרנט של המועצה בכתובת www.plants.org.il (הרשימה ניתנת לשינוי עד ליום 15.5.2022). 

ב.     מגדל ששמו לא מופיע זכאי לפנות בבקשה מנומקת בכתב לועדת הבחירות ולבקש לצרפו לרשימה לא יאוחר מיום 10.5.2022 וזאת לכתובת: ת.ד. 235 יהוד מונוסון 5610102 או לפקס 03-9595615 או למייל ora@plants.org.il

ג.       ועדת הבחירות תבדוק את הטענות ותודיעה על החלטתה תוך 5 יום.

ד.    מגדל בעל זכות בחירה שהוא קיבוץ או מושב שיתופי כמשמעותם בתקנות האגודות, או שהוא חברה, אגודה שיתופית, שותפות, או תאגיד אחר ( כל אחד מהם יקרא להלן: "תאגיד"), יסמיך נושא משרה בו, להצביע מטעמו בבחירות. לעניין זה, "נושא משרה" - דירקטור, חבר ועד ההנהלה, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, מזכיר, גזבר או מרכז משק.

ה.    כתב ההסמכה יהיה במסמך בנוסח טופס 1 שדוגמתו מצורפת לנוהל זה, חתום כדין ע"י בעל  זכות הבחירה כאמור.

ו.    הנציג המוסמך ימסור את כתב ההסמכה ליו"ר ועדת הקלפי ביום הבחירות.  ויזהה  עצמו, בעת התייצבותו לבחור, בתעודת זהות או בדרכון בר-תוקף  או רישיון נהיגה.

3.      הזכות להיבחר

א.      כל מגדל זכאי להיבחר לתפקיד יו"ר שולחן מגדלי הבטטות.

ב.     מגדל המבקש להיבחר לתפקיד היו''ר יגיש לועדת הבחירות כתב מועמדות לפי טופס 2 שדוגמתו מצורפת לנוהל זה.

ג.    מגדל שהוא תאגיד המבקש להיבחר כיו''ר שולחן מגדלי הבטטות יגיש לועדת הבחירות כתב מועמדות לפי טופס 3 שדוגמתו מצורפת לנוהל זה בו יצוין כמועמד חבר מקרב חברי התאגיד או בעל מניות בתאגיד או מנהל בו.

ד.    כתבי המועמדות יוגשו לועדת הבחירות במועצת הצמחים בכתובת: ת.ד. 235 יהוד מונוסון 5610102 או לפקס 03-9595615 או למייל ora@plants.org.il  וזאת לא יאוחר מיום 19.5.2022

ה.     ועדת הבחירות תאשר בכתב את קבלת כתב המועמדות של כל מועמד; באישור יצוינו שם המועמד, היום והשעה שבהם התקבל אצל ועדת הבחירות. שמות המועמדים יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה לא יאוחר מיום 23.5.2022.

4.      הליך הבחירות

א.   ועדת הבחירות תפקח על הליך הבחירות ועל תקינותו.

ב.  בעת התייצבותו לבחור ולפני כניסתו לעמדת הבוחר מאחורי הפרגוד, יקבל הבוחר מאת ועדת הקלפי רשימה של המועמדים ויסמן עליה את שמו של המועמד בו הוא בוחר, יכניס את הרשימה למעטפה וישלשל אותה לתיבת הקלפי.

ג.  בתום ההצבעה יחתום יו''ר ועדת הקלפי את תיבת הקלפי ויעביר אותה לוועדת הבחירות.

ד.  ועדת הבחירות תפתח את תיבת הקלפי, תבחן את תוצאות ההצבעה ותפרסם את שמו של המועמד שנבחר באתר האינטרנט של המועצה.

5.      בירורים

כל מי שמבקש הסבר או פרטים נוספים לפרטים שצוינו לעיל, יכול לפנות בכתב או בע"פ  למזכירת ענף הירקות הגב' אורה כהן , במשרדי מועצת הצמחים ביהוד, העצמאות 40,   טלפון 03-9595643.