מועצת הצמחים

טופס היטלי ירקות שוק מקומי ויצוא 2017

היטלי ירקות שוק מקומי ויצוא

מצורף בזאת טופס לתשלום היטלים בגין שיווק 2017

יש למלא את הטופס ולהחזיר למייל zion@plants.org.il

לצרף צ'ק בהתאם ולשלוח לכתובת : ת.ד. 235 יהוד-מונוסון מיקוד :5610102

 בכבוד רב

ציון צוברי-ענף הירקות    050-7287414   

  פקס 03-9595626    

  מייל: zion@plants.org.il