מועצת הצמחים

ביטוח ענף הירקות - ביטוח חובה ב 2009


ביטוח נזקי טבע הוא מכשיר חשוב ביותר להגנה מפני אירועים כגון קרה, שיטפונות, מצבי מזג-אוויר
קיצוניים וכד', שאינם בשליטת המגדל, כפי שאירע בחודש ינואר 2008. לפיכך, החליטה הוועדה הענפית
של ענף הירקות להמשיך ולבטח את ענף הירקות גם ב- 2009, בכיסוי בסיסי של 50% מהוצאות הייצור.
במהלך חודש ינואר 2008 פקד גל קור את מדינת ישראל במשך מספר ימים, ומגדלי הירקות ספגו בעקבותיו
נזקים המוערכים בכמיליארד ש"ח (במונחי הכנסה).
סך-כל תשלומי הפיצוי למגדלים עבור נזקי הקרה הגיע לכ- 170 מיליוני ש"ח, מתוכם תשלום של 45 מיליוני ש"ח בגין תביעות ברמת ביטוח החובה.
בנוסף לתשלום פיצויים ישירות מקנט, שולם למגדלים פיצוי נוסף ממשרד החקלאות, בשיעור של כ 20% 
מגובה הנזק, פיצוי שנתאפשר לאחר פנייה של שר החקלאות לאוצר, בבקשה לסייע למגדלים אשר ניזוקו
בקרה. תנאי יסודי לפיצוי על-ידי המדינה הנו ביטוח כנגד נזקי טבע, ובזכות הביטוח הבסיסי של המועצה קיבלו
מגדלי הירקות את אותו פיצוי נוסף, כאמור בשיעור של 20%. 
ביטוח נזקי טבע הוא מכשיר חשוב ביותר להגנה מפני אירועים כגון קרה, שיטפונות, מצבי מזג-אוויר קיצוניים
וכד', שאינם בשליטת המגדל, כפי שאירע בחודש ינואר 2008. לפיכך, החליטה הוועדה הענפית של ענף
הירקות להמשיך ולבטח את ענף הירקות גם ב- 2009, בכיסוי בסיסי של 50% מהוצאות הייצור.
לאור נזקי הקרה התייקרה עלות הביטוח ב- 2009 בשיעור של 50% לעומת עונת 2008 (9 מיליוני ש"ח
ב- 2009 לעומת 6 מיליוני ש"ח ב- 2008). הכיסוי הביטוחי במסלול ביטוח החובה יקיף מגדלים ששמם מופיע
בקובץ המבוטחים שתעביר המועצה לקנט, עבור גידולים שמועד זריעתם, אזור גידולם וצורת הגידול שלהם
תואמים למועדים הרשומים בחוזה הביטוח.
על-פי תנאי פוליסת הביטוח ב 2009, תעמוד תקרת גבול האחריות למבוטח שאינו מדווח על 90%
מתקרת גבול האחריות למבוטח, לפיכך אנו מבקשים ממגדלי הירקות לדווח באמצעות טופס מיוחד על
היקפי המזרעים/משתלים ב- 2009.
לצורך מילוי טופס הביטוח עליך להוריד את הטפסים מהאתר , למלאם ולשלוח בפקס ל – 03-6270206.
העברה בפקס מחייבת בדיקתך כי אכן הפקס התקבל בקנט.