מועצת הצמחים

תוספת מים לענף הירקות – עונת יצוא 2006/7

משרד החקלאות קבע יעד אסטרטגי להגדיל את היצוא של תוצרת חקלאית טריה ב- 10% בכל שנה החל מעונת היצוא 2003/2004 לחמש שנים.  

לכבוד
מגדלים יצואנים

א.ג.נ.,

הנדון: תוספת מים לענף הירקות – עונת יצוא 2006/7

משרד החקלאות קבע יעד אסטרטגי להגדיל את היצוא של תוצרת חקלאית טריה ב-
10% בכל שנה החל מעונת היצוא 2003/2004 לחמש שנים.
במשרד הוחלט בהתייעצות עם נציב המים להקצות תוספת מים שפירים יעודית למטרה זו.
המים הם מים שפירים בלבד בתעריף ג' ע"פ התקנות למגדלים שעדיין לא ניצלו את
מלוא מכסתם- התעריפים במסגרת המכסה.
קבלת התוספת המיוחדת מותנית בחתימת חוזה ליצוא לעונת 2006/7.
הכמויות יוקצו לחקלאים בכפוף למגבלות סה"כ תוספת היצוא והמים לגידול.
הבקשות יוגשו למועצת הצמחים – ענף הירקות, ואישורם מותנה בהסדרת בטחונות
(1,000 ₪ לכל טון תוספת יצוא).
לאחר הסדרת הבטחונות ולקבל האישור תועבר המלצת משרד החקלאות לנציבות
המים.
אבקש להעביר הבקשות למועצת הצמחים עד לתאריך 01/05/06
בקשות שיגיעו לאחר המועד הר"מ לא יטופלו.
את הבקשה יש לשלוח למר אמיר ישי – כלכלן שוק מקומי – לפקס שמספרו 03-9562165.
מצ"ב מכתב של ראש תחום מים ותשתיות במשרד החקלאות וטופס בקשה לתוספת מים.

בכבוד רב
עדנה דלל
מנהלת ענף הירקות

העתק:
חיים פלץ – מנכ"ל
אמיר ישי – כלכלן ענף הירקות