מועצת הצמחים

סיכום ישיבה 2/09 מיום 19/4/09

ועדת הכספים של ענף הפירות תפעל כהנהלה פעילה של הענף.
כך הוחלט בישיבת הוועדה שהתקיימה ב-19 באפריל.
עוד סוכם כי יו"ר הוועדה ויו"ר הענף יגדירו את תחומי האחריות של כל אחד מהם ודיווח על כך יימסר לוועדה.