מועצת הצמחים

השתתפות משרד החקלאות בהוצאות הדברה מהאוויר בשנת 2008

להלן הכללים שהוציא משרד החקלאות לצורך השתתפות בהוצאות הדברה בשנת 2008
נא להעביר, כבעבר, לענף הפירות במועצה ולא יאוחר מה- 31/3/09:

  1. אישור רואה חשבון על ההוצאות בגין הדברת המטעים.
  2.  אישור על היקף השטח המרוסס.
  3. חשבוניות ספקים (טיסות, חומרים, ניטור).
  4. אישור ניהול ספרים ומס במקור.
  5. פרטי חשבון הבנק להעברת ההשתתפות.

בברכה,
רוני נקר 

 
מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר             
לשכת סמנכ"ל בכיר לייצור וכלכלה

כה'  בתישרי,  התשס"ז
 17  באוקטובר,  2006

סיכום דיון בנושא "השתתפות משרד החקלאות בפעולות של הדברת זבוב הפירות בענף
המטעים מיום 4/10/06

נוכחים: גדי הורוביץ, אריאלה פלונסקי, רוני נקר, דורון טימר

1)       המשרד ישתתף בשנת 2006 בעלויות הדברת זבוב הפירות הים תיכוני בענף המטעים,
בסך כולל של 1.5 מלש"ח.
2)       השתתפות המשרד תוקצה אך ורק בגין פעולות הדברה המבוצעות ברמה אזורית
ובריסוס אוירי בלבד.
3)       השתתפות המשרד תהיה עבור פעולות הריסוס וכנגד חשבוניות תואמות בגין הריסוס
והחמרים. כמו כן יכיר המשרד בעלויות תקורה ששעורן לא יעלה על 15% מסך
ההוצאה לחומרים וריסוס. עלויות התקורה יכללו הוצאות לניטור (מלכודות זבובים)
וכנגד חשבוניות תואמות.  הסיבה להכרה בהוצאות הניטור נעוצה בצורך לעודד הפחתה
בשימוש בחומרי הדברה.
4)       תקרת ההוצאה לדונם לצורך השתתפות המשרד תהיה 150 ₪ / דונם.

 בברכה ,

איציק בן דוד           
סמנכ"ל בכיר לייצור וכלכלה

העתקים:
יעל שאלתיאלי - מנכלי"ת המשרד
יוסי ישי - משנה למנכ"ל
יוחנן שליין - חשב המשרד
אלדד לנדס - מנהל הגנת הצומח

למשתתפים
הרצל אבידור - ע. מנכ"ל
אריאל למדני - תקציבן המשרד