מועצת הצמחים

אבוקדו – אושר הסכם חדש עם קנ``ט לאבוקדו

השינוי העיקרי הוא שההשתתפות העצמית תחושב כאחוז מהנזק ולא מסך הכל
היבול המבוטח.
פרטים יישלחו למגדלי האבוקדו בהקדם