מועצת הצמחים

סיכום ישיבת הועדה הענפית 03/06 מיום 23/04/06

 1. דווח התקדמות העונה – טל עמית
  א. העונה עומדת בפני סיום, כאשר הכמויות שנותרו לקטיף ושיווק קטנות.
      התחזית עודכנה כלפי מטה, כך שהיצוא השנה יהיה כ- 20% קטן יותר משנה שעברה.
      בסה"כ היבול הכללי 10% פחות משנה שעברה, בשל ירידה מתונה יותר בפרי
      שמופנה לתעשייה (כ- 5% פחיתה).
      הסיבות העיקריות – 1. מיעוט הפרי בזן שמוטי
                                2. הפניית פרי מיצוא לתעשייה (באשכוליות לבנות וולנסיה).
  ב. בהתאם לסיכום הועדה בישיבתה האחרונה, הוציאה המועצה מכתב לממונה על
       ההגבלים העסקיים שבו מובעת התנגדות השולחן והמועצה לתהליך המיזוג בין
       המפעלים גניר וגן שמואל.
 2. דיווח מכנס ק.ל.א.ם – סיציליה – טל עמית
  בכנס ק.ל.א.ם בסיציליה אוירה מתוחה בשל הפיצוץ שהיה בפגישה הקודמת בברלין.
  למרות המתיחות וחוסר ההסכמה ברוב הנושאים, סוכם נוהל בחירת המזכיר החדש
  והקובע של ק.ל.א.ם והוגשו ע"י כל נציגי המדינות הבקשות לשינוי התקנון והתאמתו
  לעידן החדש.
  נושא שלא סוכם הוא פעילות ופרוייקטים של ק.ל.א.ם בשנת 2006 וזאת בשל חוסר
  רצונם של הספרדים לתקצב את הפרוייקטים עפ"י היחס הקיים בק.ל.א.ם, אלא על
  בסיס שוויוני בין החברות.
 3. תקנות הבחירות למועצת הצמחים – חיים פלץ
  מנכ"ל המועצה סקר את תהליך ההכנות לבחירות ואת תקנות שאושרו בועדת
  הכלכלה של הכנסת.
  התקנות מפורסמות ברבים באתר המועצה.
  עיקרון של התקנות שהן מאפשרות לכל מגדל את זכות הבחירה בענף בו הוא עוסק,
  קודם כל מעצם היותו עוסק בענף ובנוסף לפי משקלו הכלכלי בתוך אותו ענף.
  חיים פלץ צופה שהבחירות יערכו בתוך השנה הנוכחית בטווח של כ- 6 חודשים.

 4. תקנות לגביית היטלים – חיים פלץ
  בימים אלו מגבשת מועצת הצמחים את התקנות לגביית היטלים ועומדת להגישם
  לאישור ועדת הכספים בכנסת.
  באופן כללי התקנות ינוסחו בצורה שתאפשר גביה לפי גודל התוצרת או לפי גודל
  השטח (אחת משתי הדרכים בלבד), כאשר בהדרים סביר להניח כי הגביה תישאר
  מהטונות המשווקות.
  עוד קובעות התקנות כי תקרת ההיטל תקבע בשקלים וועדה ענפית של כל ענף
  תהיה רשאית לקבוע את גובה ההיטל משנה לשנה ובתנאי שלא תעבור את התקרה
  שנקבע בתקנות.
  שינוי התקרה בתקנות דורש רוב מיוחס של 75% בועדה ענפית ובמנהלת המועצה
  ואישור של שר החקלאות וגם אז מדובר בשינוי אפשרי של לא יותר מתוספת של
  10% מעל לתקרה שנקבעה.

 5. החלטה: הועדה הענפית החליטה להותיר את תקרת ההיטל כמות שהוא כיום, ובתרגום
  לשקלים – 35 ₪ לטון.