מועצת הצמחים

סיכום ישיבת הועדה הענפית 02/06 מיום 22/3/06

א.תוכנית עבודה לשנת 2006
הוצגה וחולקה לחברי הועדה תוכנית העבודה הענפית לשנת 2006.
החברים ביקשו לציין שנושא כ"א לקטיף הוא נושא אקוטי וצריך לקבל
העדפה בטיפול.
הוקמה ועדה שתמנה את החברים הבאים: משה ריצ'קר, אבי צרפתי, יוסי
אונגר, חיים פלץ ורפי אביזוב. שמתפקידה לדאוג לצמצום המחסור בכ"א
לקטיף.
הוצע להכליל בתוכנית העבודה את רכישת ביטוח החובה עבור כלל הענף.
כ"כ נתבקשנו לשלוח לחברי הועדה את תקציב הענף ל- 2006, כפי שאושר
וכן את יעדי המו"פ.
ממונה בזאת ועדה לקריאת שמות לזנים חדשים:
יצחק בר-זכאי, יו"ר, נציג אגרקסקו, נציג מת"י, טל עמית.
ב.שיווק יפן
רוני נקר הכין חומר רקע הסוקר את הנעשה בשוק יפן ואת הפעילות שלנו
בשוק זה לאורך השנים (מצ"ב). אורי שלו ציין כי העונה האחרונה היתה עונה
מיוחדת וקשה בשל מספר גורמים: מחירים גבוהים של אשכוליות מפלורידה
שהורידו הצריכה, יבולי שיא של פרי מקומי ועודפי אשכוליות מדרום
אפריקה, שנמכרו במחירי הפסד. זאת בנוסף להתייקרות של כ- 80 $
למשטח בהובלה ולשינוי של כ- 10% לרעה בשערי המטבעות.
הכוונה היא לכנס את ועדת שווקים מוסדרים לדון במצב ולהמליץ על צעדים
לקידום היצוא ליפן.
כ"כ צורף לדו"ח יפן חשבון המפרט את ההוצאות השונות בגין הפעילות
שלוותה את היצוא.
ג.שוק איטליה
גולדה עזוז סקרה את הנעשה בשיווק לאיטליה בעונה הזו לעומת עונות
קודמות.
בולטת הירידה בכמויות, המוסברת מכמויות גדולות של אשכוליות מטורקיה
(אדומות) וקפריסין (אדומות ולבנות) וכן ממחסור באספקה שלנו כתוצאה
ממחירי תעשיה גבוהים.
רב חברי הועדה תמימי דעים כי יש לשמר את השוק האיטלקי ביד אחת, אך
לנסות בעזרת מו"מ עם היבואן למקסם את הכמויות.
שאלה נוספת שנשאלת היא האם כדאי להמשיך ולהשקיע בשוק האיטלקי
את כמויות הכסף המושקעים בקד"מ.
גם נושא זה יועבר לטיפול ועדת שווקים מוסדרים לגיבוש המלצות לקראת
העונה הבאה.
ד.שונות
מיזוג מפעלי התעשייה גן שמואל וגניר.
כל חברי הועדה תמימי דעים כי מיזוג המפעלים יגרום נזק רב למגדלים ויביא
את ענף עיבוד פרי ההדר למצב של מונופול.
חיים פלץ וטל עמית ינסחו מכתב לממונה על ההגבלים העסקיים, שבו יודיעו
על התנגדות מועצת הצמחים וענף ההדרים לפעולת המיזוג.