מועצת הצמחים

סיכום ישיבת הועדה הענפית 01/06 מיום 16/02/06

 1. תקציב 2006
  הוצג ואושר תקציב 2006 של ענף ההדרים. הוצג החיסכון שיהיה בתקציב
  המועצה ויורגש בתקציב 2007.
  עלתה סוגיית מה גודל ההון העצמי שצריך הענף לשמור לעצמו.

  החלטה
  יוקם גוף מצומצם מתוך חברי הועדה שיבחנו הנושא ויגישו מסקנותיהם.
  חברי הועדה יהיו: חיים פלץ, יוסי אונגר, אבי צרפתי.

 2. מעבר לגביה לפי דונם
  סוכם – לקיים דיון באחת מישיבות הועדה הקרובות, שבו יוצגו הצדדים
  בעד ונגד המעבר לגביה לפי דונם.

 3. אישור הרחבת הועדה הענפית בחברים חדשים
  הועדה אישרה הרחבת הועדה בחברים נוספים עפ"י קריטריונים של
  מפתח שטח אזורי. חברי הועדה החדשים הם: רוני רזון, דוד גפן, מאיר
  פיינצק, שאול גור-לביא, צבי שפירר, משה ריצ'קר, יעקב נגר, אריה
  שרייבר.
  כמו"כ, הופכים ממשקיפים לחברים מן המניין יוסי אונגר, גולדה עזוז,
  ויצחק בר-זכאי.

 4. שונות
  אבי צרפתי העלה את נושא מצוקת כ"א לקטיף בענף.

  החלטה
  יוקם צוות פעולה לטיפול בנושא תעסוקה.