מועצת הצמחים

הודעה לציבור הפרדסנים - ריסוס נגד זבוב הפירות הים תיכוני (*)

א. ריסוס ע"י הפרדסן של זנים מקדימי הבשלה

 
בזני ההדרים המוקדמים: אדמוני, טבורי ניו-הול וקרוול הייז, ראשון, סצ'ומה, קלמנטינה וזנים מוקדמים
אחרים באזורים מבכירים, יש להתחיל לרסס נגד זבוב הים התיכון כבר מתחילת חודש אוגוסט.
מכיון שהמועצה תחל את ריסוסי האוויר רק ב –  15.8.06, ויש פרדסים שירוססו רק מספר ימים
מאוחר יותר, חייבים פרדסנים המגדלים את הזנים הנ"ל לבצע  ריסוס אחד  נגד הזבוב עד 10.8.06
הוראות ביצוע מופיעות בחוברת ההמלצות להדברת מזיקי הדרים.

ב. ריסוס ע"י מועצת הצמחים ענף ההדרים


 ב- 15 באוגוסט נתחיל בהדברה של זבוב הפירות הים-תיכוני בכל זני ההדרים המקדימים בישראל.
מ – 15 לספטמבר נרחיב את הדברת הזבוב לכל זני ההדרים. 
ההדברה תבוצע בכל חלקות הפרדס המסומנות על גבי צילומי האוויר המצויים במועצה.
המועצה לייצור צמחים ולשיווקם הוסמכה ע"י שר החקלאות לביצוע תכנית ההדברה ותהיה בעלת
ההסמכה לפי סעיף 2 ב' לחוק.
הריסוס יבוצע בהתאם לתכנית ההדברה שנערכה ע"י ועדת ההדברה לפי סעיף א'1 לחוק הגנת הצומח
התשט"ז-1956.
להדברת הזבוב נשתמש בריסוסי אוויר של מלתיון עם פיתיון חלבוני או בסקסס, בכפיפות להיתר
לפיזור רעלים מכלי טיס התשל"ט-1979 .
המועצה מודיעה בזה שאחריותה לצורך ביצוע תכנית זו בכל הפרדסים, הינה אך ורק על פי האמור
בחוק הגנת הצומח.
המועצה לייצור צמחים ולשיווקם אינה אחראית לנזקים שיגרמו בשל קיום תכנית זו, או עקב פגיעת
זבוב הפירות הים-תיכוני, למרות ביצוע פעולות ההדברה על ידה.
המועצה לא תפצה בגין נזקי זבוב הפירות הים-תיכוני, שיתגלו בפרדסים שפורטו לעיל, למרות ביצוע
פעולות ההדברה.
גם השנה יופעל שירות טלמסר למידע על ריסוסים אלה. ניתן להתקשר לשירות בכל יום מהשעה
19:00 (שבע בערב) לקבל מידע על הישובים בהם מתוכננים ריסוסים למחרת היום.


מספר הטלמסר הוא:  03-7653811.


 


                                                                                    טל עמית – רכז ענף הדרים


                                                                                    המועצה לייצור צמחים ולשיווקם


 (*) למען הסר ספק מובהר כי לנוכח המצב הבטחוני הבעייתי, כל האמור בהודעה זו כפוף לאישורי
מנהל התעופה האזרחית וגורמי הביטחון לביצוע טיסות הריסוס והריסוס הקרקעי, ולהנחיות והסייגים
בהם ינתנו, ככל שייתנו. המועצה לייצור צמחים ולשיווקם לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או אובדן
שייגרם בשל כך.