מועצת הצמחים

עידוד יצוא זני שוק מקומי בעונת 2005/06

 מועצת הצמחים תשקיע כחצי מליון שקל לעידוד יצוא זני שוק מקומי. 
במועצת הצמחים – ענף ההדרים הוחלט לעודד יצוא של זני השוק המקומי: טבורי,
סצומה, מיכל, ראשון ולימון ולתת לפרדסן תמריץ בסך של 150 ₪ לכל טון, בהתאם
לכמות הטונות שיוצאה בעונת 2005/06 ושבגינה שולם ההיטל כחוק.
כספי העידוד יועברו ישירות מהמועצה לפרדסן, בהתאם לפרטים ולכמויות היצוא
שיתקבלו ע"י היצואנים.
התמריץ יועבר לפרדסנים בשני שלבים:
בשלב הראשון יועבר התשלום בגין הזנים: טבורי, סצומה, מיכל וראשון.
בשלב השני יועבר התשלום בגין הלימון (בסמוך למועד סיום יצוא הלימון).