מועצת הצמחים

מכרז 08/23/א מכרז הדברה כנף קבועה- שאלות ותשובות

ביום 14/9/23 שלחה אחת החברות שאלות הבהרה. להלן השאלות והתשובות 

1.       החברה לא תוכל להשתתף ב"מכרז", ולא תוכל להעמיד שירותי ריסוס ממטוסים למועצה  אלא בכפוף לקביעת מכסה של לפחות מינימום  % 40 ולא יותר מ 45% לכל אחת משתי החברות. לא ניתן להעמיד ערבויות, ביטוחים, מנחתים בפריסה ארצית,  התחייבות לשלושה כלי טייס בשעות הבוקר, העמדת תשתיות כוח אדם כנדרש במכרז ללא התחייבות מהותית להיקף שירותים המצדיקה זאת .   
התשובה: הטענה נדחית. אין שינוי בסעיף 15 למכרז .

 

2.       יש להבהיר  כי  מנגנון ההצמדה שבמכרז ובהסכם,  כך שימנע את האפשרות של הכרה בירידה בשיעורי מדד המחירים לצרכן  .יש להגדיר את המחיר הזוכה כמחיר בסיס כפי שהיה עד היום.  
התשובה: הטענה נדחית. אין שינוי בסעיפים 27 – 29 למכרז .

 

3.       אין אפשרות חוקית ותפעולית להעמיד לרשות המועצה משרד בכל אחד מהמנחתים על פי תנאי  המכרז  , כך במיוחד בשעה שבמרבית המנחתים אין כלל רשות על פי דין להקים משרדים. בכל מקרה, השימוש במשרד במקום בו הדבר יתאפשר, כפוף לתשלום שכר דירה,   ארנונה, ביטוח, חשמל בהתאם למחיר שיוסכם בין הצדדים.  
התשובה: הטענה מתקבלת אך לא מן הטעמים שצוינו במכתב. סעיף 30 להסכם מבוטל .

 

4.       המועד שנקבע להעברת פרטי הזמנת המשימה, 12 שעות לפני המשימה, אינו ריאלי ואינו מאפשר התארגנות מספקת . מועד זה אינו מאפשר לקיים את הדרוש מבחינה בטיחותית לשם תדרוך מקיף של הטייסים, ומעבר על מפגעי בטיחות אפשריים.  יש לתקן ולהעמיד מועד זה על לפחות 48 שעות לפני המשימה, כפי שנהג עד כה בהסכמים בין הצדדים . התשובה: הטענות נדחות. יצוין, כי שיטת העבודה שונתה כך שמתבצעת הדברה רק במקומות שבהם נמצאו לכידות. בשיטה זו, 48 שעות מראש אינן ריאליות. בנוסף, הניסיון מלמד כי לטייסים די בהזמנה של 12 שעות מראש. אין שינוי בסעיף 8 להסכם .

 

5.    האפשרות להטלת קנסות בגין תקלות בהמצאת פלטי  GPS   של הטיסה אינה אפשרית, בהינתן כי במקרים רבים יסודו  של  מה שנחזה כתקלה,  נובע למעשה מחסימות  GPS ביטחוניות. לא ניתן להבחין בין תקלה לבין חסימה מכוונת של מערכת הביטחון. בהתאם ,יש לעדכן ולבטל קנס זה, שלא היה נהוג עד היום.   
התשובה: לטענה יש מענה בנוסח הקיים. עם זאת, כדי להסיר ספק, מתוקן בזה נוסח סעיף 12 להסכם כך שיתווספו לאמור בשורה האחרונה המילים: "לרבות חסימות GPS ביטחוניות". כך : " המועצה לא תחייב בקנס במקרה שהמטוס יצא לגיחת הריסוס עם ציוד תקין ומסיבות של תקלות אקראיות פלט ה -GPS של הטיסה חלקי או לא קיים לרבות חסימות GPS ביטחוניות". אין שינוי בנוסח סעיף 12 להסכם פרט לאמור לעיל .

 

      6. שיעור ותנאי הפיצוי המוסכם ללא נזק בסעיף 45 בהיקף של 50 אלף דולר, אינו מוסכם. העמדת קנס ללא הוכחת נזק אינה הגיונית וראלית, במיוחד בשיעור המוצע.

      תשובה: הטענה מתקבלת באופן חלקי: סעיף 57 להסכם מתוקן בזה כך שבמקום הסכום של "50,000 דולר ארה"ב" יבוא סכום של "25,000 דולר ארה"ב ".

 

      7. במסגרת שינויים רגולטורים המתוכננים במספר מנחתים, לא ניתן להתחייב לתקופות האופציה המבוקשות, וניתן להתחייב לתקופה של שנה עם אופציה לשנה נוספת .   
   התשובה: הטענה נדחית. אין שינוי בסעיף 5 להסכם .