מועצת הצמחים

הבהרה למכרז מס' 05/21 לשדרוג מערכת ORCALE, מעבר לענן, ניהול שוטף ותמיכה

הבהרה לכל המציעים

  1. אנו מבקשים   להבהיר כי בסעיף 34ד' חלה טעות, התמורה הנדרשת הכוללת לביצוע הפרויקט על כל רכיביו לא תעלה על 500,000 ₪ ל-3 שנים.
         את ההצעה להרחבת האחריות לשנתיים נוספות מעבר לשלוש שנות המכרז, יש לציין בנפרד.
  1. במונח ענן ציבורי – הכוונה למתן שירות בכל ענן שבו המועצה לא נדרשת להשקעה בציוד מצידה,   והיא בפועל רוכשת שירות של אחסון וניהול שרתים.

    להבהרות נוספות ניתן לפנות עפ"י האמור במסמכי המכרז.