מועצת הצמחים

מכרז 06/20 להפקת חוברות דיגיטליות של תקני איכות לתוצרת חקלאית טרייה עבור השוק המקומי

המועצה לייצור צמחים ולשיווקם (להלן –"המועצה")

מזמינה בזאת הצעות:

  להפקת חוברות דיגיטליות של תקני איכות לתוצרת חקלאית טרייה עבור השוק המקומי ולפיתוח אפליקציה לקביעת איכותה של התוצרת - מכרז 06/20

1.   המציעים יוכלו לקבל את מסמכי המכרזים במשרדי המועצה, בדרך העצמאות 40 ביהוד, קומה 6, החל מיום א'  19.7.2020 בין השעות 09:00 – 15:00, אצל הגב' סופי בבייב, טל: 03-9595618.

2.   הצעות יש להגיש בכתב, על גבי טופס ההצעה המצורף למסמכי המכרז, בצירוף מסמכי המכרז ושאר המסמכים הנדרשים כמפורט במכרז, מבלי לבצע בניסוחם המודפס כל תיקונים, שינויים, השמטות ותוספות כלשהן, ולאחר שהמציע ימלא בהם את כל הפרטים הנדרשים ויחתום עליהם במקומות המיועדים לכך. הצעות שלא יוגשו בהתאם לאמור במסמכי המכרז, לא יובאו לדיון בפני ועדת המכרזים.

3.   ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה לתיבת המכרזים של המועצה במשרדי המועצה, לא יאוחר מיום חמישי 06.08.2020 שעה 12:00. המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את המועד להגשת ההצעות. הצעה שתוגש לאחר מועד זה לא תתקבל ולא תובא לדיון.

4.   ההצעה תהא נקובה בשקלים חדשים והיא תעמוד בתוקפה ותחייב את המציע ככתבה וכלשונה למשך 90 ימים מיום הגשתה.

5.   שאלות ובקשות הבהרה מצד מציעים תתקבלנה בכתב בלבד, לכתובת המייל: ezrab@plants.org.il  עד ליום 31.07.2020.

6.   המועצה אינה מתחייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה שהיא. המועצה תהא רשאית לנהל מו"מ עם המציעים או מי מהם, לאחר הגשת ההצעות, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

7.   המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז והיא תודיע על כך בכתב לפני המועד האחרון להגשת הצעות, בדרך שתיקבע על ידה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. המציעים יערכו את הצעותיהם בהתבסס על התיקונים ו/או השינויים, כאמור.

8.   בכל מקרה של סתירה בין נוסח הודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר נוסח מסמכי המכרז.

 

כללי

1.       המועצה לייצור צמחים ולשיווקם היא תאגיד שהוקם בחוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק), התשל"ג – 1973 והיא פועלת בכפוף להוראותיו (להלן – "המועצה").

2.       המועצה מזמינה בזאת הצעות להפקת חוברות דיגיטליות של תקני איכות לתוצרת חקלאית טרייה עבור השוק המקומי ולפיתוח אפליקציה לקביעת איכותה של התוצרת, הכל בהתאם לתנאים הקבועים במסמכי המכרז כמפורט להלן (להלן:" השירותים").

מידע כללי

1.        תקני איכות לתוצרת חקלאית טרייה מגדירים את מרכיבי האיכות השונים לכל מין של פירות וירקות ואת ספי הסבילות לכל סוגי האיכות, מהאיכות הגבוהה ביותר ועד לתוצרת שאינה ראויה לשיווק, ועל ידי כך מאפשרים לקונה ביטחון בקנייתו, יוצרים בסיס מקצועי להבדלים במחיר, מצמצמים את נקודות המחלוקת בין מוכר לקונה ומהווים אבן דרך הכרחית במיסודו של מסחר הוגן. חוברות התקן שיופקו והטכנולוגיה שתפותח בהתאם למכרז זה יהוו תשתית לפעילות עסקית-מסחרית של שרשרת הערך החקלאית ויאפשרו לכל העוסקים בתחום לסחור בתוצרת חקלאית טרייה בהתבסס על שקיפות בין איכות התוצרת ומחירה לשם הוגנות במסחר.

2.        תקני האיכות של התוצרת החקלאית והטכנולוגיה שתפותח יוצעו כשירות תקינה מקצועי לזירות מסחר דיגיטליות לממכר תוצרת חקלאית טרייה ולכל העוסקים במסחר קמעוני וסיטוני בשוק המקומי בישראל, ועליהם לשמש לדרישות פנימיות תוך ארגוניות ולדרישות חיצוניות של לקוחות המועצה ומשרד החקלאות.

איכות פירות וירקות נקבעת על בסיס מדדים חיצוניים ופנימיים. במהלך השנים אופיינו המדדים החיצוניים על ידי השירותים להגנת הצומח ולביקורת של משרד החקלאות ומועצת הצמחים עבור מספר רב של פירות וירקות, ופורסמו כחוברות תקן (ראו " ספרית מדריכי תקן איכות " באתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר). מרבית חוברות התקן נכתבו לגידולי יצוא. מספר חוברות התקן שנכתבו לירקות מצומצם מאוד. מדריכי תקן האיכות של משרד החקלאות ותקני האיכות של ענף הפירות במועצה לייצור ושיווק צמחים מציגים את מרבית מדדי האיכות האופייניים לפירות וירקות בהתבסס על קביעת איכות לפי טווח המוצג באמצאות תמונות, ע"פ דרגות נזק שונות ובהסתמך על הגדרות איכות ואומדן נזקים טקסטואליות.

 

תנאי סף

3.       רשאי להציע הצעה כל מציע, שמתקיימים בו התנאים המצטברים הבאים:

      א.    הוא רשום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות ובידיו כל הרישיונות הנדרשים על פי דין.

       ב.    הוא עומד בדרישות כל תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים, תשי"ג – 1953, אם קיים כזה לעניין נושא ההתקשרות.

       ג.    בידיו כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.

       ד.    עומד ויעמוד לרשותו למשך כל תקופת ההתקשרות, צוות עבודה מקצועי שיכלול בין היתר: (1) מנהל פרויקט או בעל מקצוע בתחום האיכות שיעסוק באיסוף דוגמאות מהשטח לצורך תיעודן בחוברות. פעילות איסוף הדוגמאות תתבצע על סמך מסגרת עבודה של אתרים ומועדים המתואמים עם מגדלים ובתי אריזה; (2) צלם מקצועי שברשותו סטודיו לצילום או שיש לו הסכם עם סטודיו לצילום שיהיה בתוקף לכל התקופה הרלוונטית ושיעבד תמונות ברמות שונות לצורך Digital Imaging של דוגמאות מיני הצמחים. הדרישות הטכניות לקבצים הדיגיטליים (תמונות) – קובץ TIFF או RAW , 300 DPI רזולוציה/תמונה. גודל כל תמונה ;A2 (42.0 x 59.4cm) (3) מפתח תוכנה.

      ה.    על המציע לצרף להצעתו דוגמא של תכנית עבודה אחת עבור תקן איכות דיגיטלי למוצר אחד, לבחירתו.

        ו.    הוא בעל קשרי עבודה מוכחים ועכשוויים עם גורמים בענפי החקלאות והשיווק החקלאי בארץ בתחום הירקות והפירות לרבות מגדלים, משווקים (קמעוניים וסיטוניים) ובתי אריזה.

הוא מעסיק ויעסיק במשך כל תקופת ההתקשרות, מנהל פרויקט שיהיה אחראי על כל תהליך איסוף הדוגמאות מהשטח, צילום ועריכה של התמונות, עיבודו ובניית התקן היבש על בסיס החומר המקצועי שיועבר אליו ע"י הוועדה המקצועית, כתיבת ופיתוח התוכנה וריכוז הפעילות השוטפת ויהיה איש הקשר מול המועצה ומשרד החקלאות למימוש מכרז זה: על מנהל הפרויקט לעמוד בדרישות שלהלן:

1)      הוא בעל תואר ראשון לפחות באחד מהתחומים הבאים: מדעי המחשב, מתמטיקה, כלכלה, חשבונאות, מנהל עסקים, חקלאות ממוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או תעודת שקילות ממשרד החינוך עבור תעודות ממוסדות בחו"ל.

2)      או בעל ניסיון מוכח בתחום האיכות והסטנדרטים של תוצרת חקלאית טרייה.

 

בכבוד רב,

המועצה לייצור צמחים ולשיווקם