מועצת הצמחים

הודעה בדבר כוונת מועצת הצמחים להתקשר עם חברת אגריכם ללא מכרז

25/06/2019

בכוונת מועצת הצמחים להתקשר עם חברת אגריכם, ללא פרסום מכרז, בהסכם לרכישת חומרים מסוג "סקסס", "סקסס סופר" ו"ספרטה סופר" בהיות החברה "ספק יחיד", במשמעו של מונח זה בתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג – 1993, וזאת בהתאם לחו"ד גורמי המקצוע במועצה ואישור האגף לשירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות למר עזרא בכר בכתובת הדוא"ל ezrab@plants.org.il בתוך 14 ימי עבודה, החל ממועד פרסום ההודעה (עד תאריך 15/7/2019) ולהודיע לה כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות.

לשאלות הבהרה אפשר לפנות לגלעד גפן 052-5216688.