מועצת הצמחים

פיקוח ניהול ובקרה על פרויקט פיתוח מלכודות אוטונומיות

בכוונת המועצה להתקשר עם מר דורון טימר, ללא פרסום מכרז, בהסכם לפיקוח ניהול ובקרה על פרויקט פיתוח מלכודות אוטונומיות, בהיותו  של מר דורון טימר  "ספק יחיד", כמשמעו של מונח זה בתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993, זאת בהתאם לחו"ד גורמי המקצוע במועצה .

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות למר עזרא בכר בכתובת הדוא"ל ezrab@plants.org.il , בתוך ארבעה עשר ימי עבודה, החל ממועד פרסום ההודעה (עד ליום ראשון ה- 17/2/2019) ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות .

לשאלות הבהרה אפשר לפנות לטל עמית מנהל ענף ההדרים 050-5537143