מועצת הצמחים

מכרז לשירותי ריסוס מהאוויר באמצעות מסוק

בכוונת המועצה להתקשר עם חברת כים ניר, ללא פרסום מכרז, בהסכם לשירותי ריסוס מהאוויר באמצעות מסוק, בהיותה של חברה זו "ספק יחיד", כמשמעו של מונח זה בתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993, זאת בהתאם לחו"ד גורמי המקצוע במועצה .

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות למר עזרא בכר בכתובת הדוא"ל ezrab@plants.org.il,  בתוך ארבעה עשר ימי עבודה, החל ממועד פרסום ההודעה (עד ליום חמישי ה- 13/12/2018) ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות.

לשאלות הבהרה אפשר לפנות גלעד גפן  052-5216688