מועצת הצמחים

מכרז מס' 02/18 למתן שירותי פרסום וקידום מכירות

הזמנה להציע הצעות

המועצה לייצור צמחים ולשיווקם (להלן - "המועצה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי פרסום וקידום מכירות במסגרת מכרז מס' 02/18  (להלן – "המכרז").

1.              תנאי המכרז מפורטים במסמכי המכרז בקישורים : תנאי המכרז, הסכם.

2.              המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז והיא תודיע על כך בכתב לפני המועד האחרון להגשת הצעות, בדרך שתיקבע על ידה. המציעים יערכו את הצעותיהם בהתבסס על התיקונים ו/או השינויים, כאמור .

3.              כל המעוניין להגיש הצעה במכרז חייב להשתתף בכנס מציעים שיערך במשרדי המועצה בדרך העצמאות 40 יהוד קומה 6 ביום ב' 26/3/2018  בשעה 14:00. הרשמה לכנס עד יום א' 25/3/2018 בשעה 12:00 אצל הגב' סופיה בבייב 03-9595618.

4.              הצעות תוגשנה עד ליום ב'   17/4/2018  בשעה 12:00, על גבי מסמכי המכרז בלבד.

 

                                                                                                                                      בכבוד רב,

                                                                                                                 המועצה לייצור צמחים ולשיווקם