מועצת הצמחים

קריאה להצגת מועמדות - בניה מחדש של שולחנות המגדלים (ועדות משנה/מייעצות)

קריאה להצגת מועמדות

בניה מחדש של שולחנות המגדלים

(ועדות משנה/מייעצות)

שולחנות המגדלים הם פורומים חשובים ומרכזיים לכל אחד ממיני הפירות ובהם נערכים הדיונים המקצועיים ומתקבלות ההחלטות בכל הנושאים המתייחסים לאותו מין פרי.

שולחן המגדלים קובע סדרי עדיפויות לפעילויות ובהתאם לכך בונה את תקציב הפעולות השנתי למחקר, קידום מכירות, השקעה באיקלום ובחינת זנים חדשים וכו' ואת ההיטל הנגזר מכך.

בהתאם להחלטת הוועדה הענפית פירות, מקיים ענף הפירות בחודש הקרוב תהליך של בניה מחדש של שולחנות המגדלים למיני הפירות השונים.

מספר הנציגים של כל איזור בכל אחד משולחנות המגדלים נקבע בהתאם לחלקו היחסי של אותו איזור בסה"כ השטח (דונמים) הרשום באותו מין פרי.

אנו קוראים בזאת, לכל מגדל הרוצה להשפיע והרואה בכך עניין להגיש את מועמדותו כחבר בשולחן מגדלים לגידולים הרלוונטים לגביו.

המגדל צריך להיות רשום בספרי המועצה, או חבר בתאגיד של אותם מגדלים, או אדם המועסק ע"י אותו תאגיד.

יש להגיש את המועמדות לרכז הוועדה החקלאית במועצה האיזורית הרלוונטית (בהעדרו, ללשכת ראש המועצה). מועמדים מישובים הנמנים על "התאחדות האיכרים", יגישו מועמדותם לרכז הוועדה החקלאית של התאחדות האיכרים.

את המועמדות יש להגיש      עד   10/8/2018 

בפניה יש לפרט שם, כתובת, טלפון נייד, פקס וכתובת מייל.

בכל מקרה בו מספר המועמדים ל"שולחן" יהיה גדול ממספר המקומות המוקצים לאזור, יכנס הרכז החקלאית (או רכז ועדת הנוטעים) מפגש מגדלים של אותו מין פרי, על מנת להסכים ולאשר את הרשימה המומלצת.

יש חשיבות רבה לכך שמי שמעמיד את עצמו כמועמד להיות חבר בשולחן מגדלים יפנה מזמנו  וישתתף באופן פעיל בישיבות ופעילויות השולחן.

נשוב  ונדגיש – הגשת המועמדות היא הזדמנות נאותה להשתתף ולהשפיע על הפעילות המקצועית והציבורית בענף.

                                                              בברכה,  

                                         רני בר-נס,               משה ברוקנטל,
                                     יו"ר ענף הפירות         מנהל ענף הפירות